Upozornenie

Pri nákupe nad 200.- €

neučtujeme postovné.

 

---

Pre správnu funkčnosť

pri objednávaní tovaru

je nutné mať v prehliadači

povolené cookies.

Preferujete nákup cez internet alebo z kamennej predajne?
Internet
kamenná predajňa

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou HodinárstvoJurajŠtofa (ďalej len "predávajúci"), prevádzkovateľom internetovej stránky www.hodinarstvostofa.sk, uzatvorené výlučne prostredníctvom tejto internetovej stránky.
 
Objednávka
Objednávka musí obsahovať presnú identifikáciu zákazníka (pri fyzických osobách - nepodnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, prípadne e-mail, pri fyzických osobách - podnikateľoch v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v živnostenskom alebo inom registri, telefónne číslo, prípadne e-mail a pri právnických osobách obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, číslo zápisu v obchodnom registri, telefónne číslo, prípadne e-mail) a presné určenie požadovaného druhu, množstva, akosti a miesto dodania tovaru, prípadne iné údaje potrebné na vybavenie objednávky. Objednávka, ktorá nebude mať minimálne základné obsahové náležitosti, nebude vybavená. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať            a skontrolovať tovar a zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kúpnej cene platnej v deň odoslania objednávky a vystaviť faktúru, návod a záručný list.
 

Uzatvorenie zmluvy

Predávajúci po doručení objednávky preverí jej obsahové náležitosti a zistí dostupnosť požadovaného tovaru. Ak je kupujúcim požadovaný tovar k dispozícii, predávajúci objednávku akceptuje a telefonicky/e-mailom oznámi termín dodania. K uzatvoreniu zmluvy, ktorá je záväzná pre obe zmluvné strany dochádza po potvrdení objednávky a termínu dodania zo strany kupujúceho formou emailu - "súhlasím s objednávkou a termínom dodania" (neplatí pre tovar, ktorý je na sklade a je expedovaný do 24h). V prípade, ak je predpokladaný neskorší termín dodania tovaru, požiada predávajúci kupujúceho o jeho vyjadrenie/súhlas. Kupujúci je povinný sa k predpokladanému neskoršiemu termínu dodania tovaru vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia predávajúceho, v opačnom prípade je objednávka stornovaná.
 
Storno objednávky
Kupujúci (ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmych pracovných dní odo dňa dodania tovaru, v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu predávajúceho:iinfo@hodinarstvostofa.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Kupujúci je povinný doručiť nepoškodený tovar spolu s dokumentáciou, záručným listom, návodom na použitie a dokladom o zaplatení.            V odstúpení od zmluvy kupujúci uvedie svoje identifikačné údaje, číslo a dátum objednávky, špecifikáciu tovaru a spôsob vrátenia peňazí. Tovar nesmie byť vrátený formou dobierky. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý,  nachádza sa v originálnom obale spolu s dokumentáciou a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho. Dopravu tovaru hradí kupujúci.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky alebo jej časti v prípade ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo alebo  e-mail), objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva), cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (predávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu), v prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu za tovar, bude mu táto čiastka vrátená do 10 dní.

Záruka a reklamačné podmienky
Na tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak - viď hodinky Citizen)
V prípade zistenia poruchy, závady, chyby, straty kvality, nás prosím kontaktujte  emailom alebo telefonicky. Chybný tovar pošlite poštou, v čo najkratšom čase na sídlo spoločnosti HodinárstvoŠtofa. Spolu s tovarom pošlite sprievodný list s popisom reklamovanej chyby, platný záručný list a doklad o kúpe tovaru (faktúra).

V oznámení o poškodení tovaru posielaného emailom, uveďte prosím nasledujúce údaje:
1. číslo objednávky, prípadne číslo faktúry
2. presný názov tovaru
3. stručný popis závady a okolnosti pri ktorých sa závada  prejavuje
4. vaše meno a telefónne číslo/e-mail
Vaša reklamácia bude vybavená v priebehu 30 dní od doručenia tovaru na našu adresu. Po vybavení reklamácie vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu.
 
Reklamácie sa nevzťahujú na:
1. opotrebovanie púzdra, remienka a náramku spôsobené bežným používaním
2. poškodenie strojčeka vodou (pobyt v nevhodnom prostredí)
3. závady vyvolané neodborným zásahom
4. chyby spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. náraz), iným mechanickým poškodením, nešetrným  zaobchádzaním, pôsobením chemikálií, pôsobením extrémnych teplôt a pri nedodržaní návodu na obsluhu.
 
Hodinky chráňte pred pádom, prudkým nárazom, otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, magnetickým poľom, účinkami vlhkosti        a vody v prípade, že nie sú označené ako vodotesné,   v záručnej dobe neotvárajte púzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodborným zásahom.
 
Dodacie podmienky

Tovar, ktorý máme na sklade, bude odoslaný prepravcovi do 24 hodín od potvrdenia objednávky a kupujúcemu bude doručený do 1-3 dní, v závislosti od času potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý nie je aktuálne na sklade bude dodaný  do 10 pracovných dní alebo skôr. 10 dňová dodacia lehota začína plynúť dňom doručenia súhlasu kupujúceho s objednávkou a s termínom dodania. 10 dňová lehota sa môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť (napr. počas Vianoc, vzhľadom na veľké množstvo balíkov). V prípade dlhšej doby dodania bude kupujúci o tejto skutočnosti upovedomený.

Neprebratie tovaru

V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodom kupujúci zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpno-predajnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavením objednávky (poštovné, balné...) a prípadné súdne a exekučné poplatky.
 
Platobné podmienky (úhrada za tovar)

- dobierka: zákazník platí za tovar v hotovosti, pri jeho prevzatí od prepravcu
- hotovosť: pri osobnom odbere hodiniek
 
Predávajúci si vyhradzuje právo platby vopred pri objednávke väčšieho množstva hodiniek alebo samostatnej  objednávky nad 500 EUR.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v prípade zmeny ceny u dodávateľa.
Predávajúci je platcom DPH. Uvedené ceny sú vrátane DPH.V cene tovaru nie je zahrnuté dopravné a balné. Dopravné a balné je 5,-EUR pri objednávke do 200,-EUR . Pri objednávke nad 200,-EUR je dopravné a balné 0,-EUR.

Osobné údaje a ich ochrana
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a neposkytne ich tretím osobám.
 
Upozornenie - fotky hodiniek
Predávajúci upozorňuje na možné odlišnosti medzi skutočným vzhľadom hodiniek a ich vzhľadom na fotkách uverejnených na internetovej stránke. Farebné odlišnosti (svetlejšie farby) remienka a púzdra hodiniek vznikajú hlavne ich nasvietením pri fotografovaní, ktoré je potrebné pre čo najlepšie zobrazenie.